Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Παρέχουμε λογιστική παρακολούθηση με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της φοροδοτικής ικανότητας της κάθε επιχείρησης.
 1. -Τήρηση Βιβλίων
  -Υποβολή καταστάσεων προς όλους τους φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  -Παρακολούθηση των εισροών και εκροών της κάθε επιχείρησης
  -Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
  -
  Φυσική παρουσία σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους της επιχείρησης
  -
  Χρηματοοικονομική ανάλυση και παροχή συμβουλών με στόχο την οικονομική ευημερία της επιχείρησης
  -
  Παροχή συμβουλών διαχείρισης της φοροδοτικής ικανότητας
  (Tax Management)