ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση μισθοδοσίας των εργαζόμενων σε εταιρίες, επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Δημόσιο Τομέα καθώς και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.